021-77806384pars.graphic@yahoo.com

در این متراژبه خاطر فضای خوب غرفه بسته به متراژ کف غرفه چیدمان های متفاوتی در دسترس می باشد.از ترکیب این سازه ها اشکال متفاوتی برای غزفه آرایی وجود دارد که از آنها می توان استفاده نمود