021-77806384pars.graphic@yahoo.com

غرفه سازی شهرستان

فرآیند ساخت غرفه در شهرستان همانند ساخت غرفه در تهران می باشد با اندکی تفاوت و حساسیت در اجرا که عدم توجه به این تفاوت ها خسارات زیادی به غرفه دار و سازنده غرفه وارد می سازد .

یک غرفه ساز باید تمامی مراحل ساخت غرفه را در کارگاه خود انجام داده و در اصطلاح ایرادگیری نماید و نقاش باید برای جلوگیری از اتلاف وقت رنگ آستر و زمینه کار را در کارگاه انجام دهد.

برق کار باید تعداد اقلام اجناس مورد استفاده در مورد غرفه را دانسته و آنرا چک کند.و اما غرفه دار در صورتی که با غرفه ساز به توافق رسیده ،باید هزینه های مربوط به باربری اجناس و افراد ،همچنین هزینه های اقامت در مقصد ،هزینه غذاو... را به عهده بگیرد یا پرداخت نماید.